Spontanitet, det å kunne ta initiativ, er noe av menneskets adelsmerke. Et samfunn eller system som ikke tåler den spontane livsytring eller de frie initiativ, tåler i det lange løp ikke mennesket selv. Spontanitetens livsvilkår er en lakmustest på menneskets livsvilkår.

En lærer fortalte meg nylig at han skulle levere inn en detaljert plan for læringsmål for hver dag helt frem til midten av januar neste år. Dette skulle trolig fungere som en garanti på at elevene i januar hadde lært det som stod i fagplanen. I lys av tidens krav om testing og måling er dette sikkert et godt budskap og et uttrykk for en skole på riktig vei inn i fremtiden. Dette virket langt fra beroligende på meg, heller tvert om skremmende, ikke minst i lys av den spontane livsytring som her opptar oss.

Troen på detaljstyringens velsignelse gjør elevenes undring, deres innfall og utfall, deres spontanitet og ulike initiativ, til en trussel mot systemet. Elevene, i all sin ulikhet og mangfoldighet, blir rusk i maskineriet. De må derfor temmes, dempes eller passiviseres slik at planene kan gjennomføres i henhold til det oppsatte programmet. Men det er ikke bare elevene som er problemet her, selve livet utenfor skolen blir en kilde til uro og frustrasjon. Hvilken skade kan ikke uforutsette hendelser i samfunn og kultur føre med seg at plagsom støy inn i det oppsatte planverket? Eller hva med enkeltelevers egne små liv? Hva skade kan ikke opplevelser og spørsmål som eleven tar med seg inn i klasserommet, ødelegge for måloppnåelsen? Fint at du er engasjert og spontan, men kan du ikke vente med det til etter januar, slik at vi kommer gjennom den oppsatte undervisningen?

Mens livet elles utfolder, vokser og trives i samspill med sine omgivelser, må skolen derimot lukke seg inne i sin egen lyd, lys og lukttette osteklokke. Bare på den måten kan fremskritt og utvikling sikres. Livet selv truer skolen, det samme livet som skolen skal hjelpe elevene til å mestre.

En annen lærer, denne gang fra England, fortalte at mens to representanter fra utdanningsdirektoratet var på uanmeldt besøk i et klasserom, var det en av elevene som hadde opplevd at nabohuset brant ned samme natten. Eleven var rystet over opplevelsen og hadde behov for å fortelle, men også å få en spontan respons fra lærer og medelever. Det fikk eleven. Det oppstod en lang og spennende samtale om hvor skjørt livet egentlig er. Ved dagens slutt følte læreren seg trygg på at evalueringen fra systems folk nok ikke skulle bli så verst. Der tok han skammelig feil. Utfallet av rapporten var at hans undervisning ble underkjent. Begrunnelsen: Han hadde spontant latt seg rive med av en enkelt elevs fortelling om noe som ikke angikk faget og dets planer og som derfor var i strid med det oppsatte målet for læring.

Spontanitet er risikabelt. Det kan lede en på avveier, men uten en bevisst åpenhet for  denne risikoen er det langt større verdier som står på spill. Kampen for det frie initiativ og den spontane livsytring, også i skolen, er en kamp for humanitet og menneskeverd.