Å oppleve seg inkludert er viktig. Dette til tross, inkludering kan til tider like gjerne fungere som en ekskludering som en inkludering. Dette skjer der den andres rett til å være annerledes ikke respekteres. Inkludering kan uttrykke storsinn og generøsitet, men trenger ikke gjøre det. Det kan like gjerne være et underliggende ønske om å skaffe seg makt og kontroll over andre mennesker eller grupper.

Et lite og kanskje banalt eksempel er når sykepleier snakker i vi-form til den eldre pasienten. ”Nå skal vi stå opp” eller ”nå skal vi pusse tennene”. Her inkluderes pasienten og pleieren i et felles ”vi”. I dette vi’et overfører sykepleier sin egen vilje og hensikt på pasienten, samtidig som det tilsynelatende samsvarer med pasientens eget ønske og behov. Den eldre kan på den måten umyndiggjøres under skinn av å ha full medbestemmelsesrett. Vi’ingen til sykepleier kan fungere som en fordekt maktutøvelse. Det kan godt være at den eldre slett ikke deler sykepleiers ønsker eller planer for hva som skal skje.

Den samme umyndiggjøringen kan også skje i forhold til fremmede som bosetter seg i vår kultur. Målet må være at de integreres, men samtidig ligger faren for å underkjenne deres rett til å være annerledes, snublende nær. På en merkelig måte kan et liberalt og frisinnet samfunn som vil inkludere alle, samtidig utvikle totalitære tendenser overfor mangfoldet i samfunnet.

Det å være et pluralistisk samfunn, preget av at tro og tradisjoner lever side om side, krever derfor at vi kjenner inkluderingens iboende farer. Det store paradokset er da at innvandrerfiendtlige grupper kan ha fellestrekk med svært liberale og inkluderingsbevisste deler av samfunnet. Den første gruppen vil ekskludere de fremmede fra landet slik at de fremmede aldri kommer inn. Den andre gruppen slipper de fremmede inn, men vil samtidig temme deres fremmedhet ved å gjøre dem lik oss andre. ”Kom som du er, men bli som oss.”

Standardisering og ensretting gjør mennesker og grupperinger lettere å kontrollere og administrere. Til en hvis grad er dette nødvendig, men samtidig ser vi hvordan et legitimt behov for felles standard og et minstemål av  fellesverdier, også kan romme et driv i retning av å fjerne andres særegenheter under påskudd av å ville gjøre alle like. Dette er aspekter som må være med inn i innvandrerdebatten, inn i spørsmål om foreldres rett til å bestemme over skolevalg og oppdragelse av egne barn og i debatten om kirkens og andre trosretningers krav om å innordne seg og la seg inkludere under et sekulært verdisystem. Ulikhet rommer styrke og muligheter som en absolutt likhet er avskåret fra å få del i.

Poenget mitt er altså: Det er ikke all inkludering som ivaretar andres menneskers frihet og verdighet, selv om vi’ingen gir skinn av det motsatte. Noen ganger kan inkludering vel så mye være en form for ekskludering av andres rettigheter, som en sann og raus hylling og respekt for mangfoldet i samfunnet.