Sist uke var tematikken knyttet til likeheten mellom den stadig forsvinnende Cheshirekatten og dagens lærerstand. I en tid der mesteparten av kunnskapen er tilgjengelig i digitalisert form står en i fare for å miste den menneskelige faktoren i læringsprosessen av syne. I en pedagogisk hverdag spiller nok lærerens person en langt større rolle enn vi ofte tenker oss. Det er derfor viktig å etablere en mer bevisst forståelse for lærerens karakter og person i forhold til det pedagogiske og dannelsesmessige ansvar en har.

Telemakos får gode råd fra sin fars gode venn, Mentor

Det er vert å merke seg at flere sentrale tenkerne innenfor pedagogisk filosofi i den senere tid har vært opptatt med læring som etterligning eller etterfølgelse. Dette gjelder ikke minst den franske filosofen Paul Ricoeur og hans danske elev, filosofen Peter Kemp. Med utgangspunkt i begrepet mimesis, som i antikken ble brukt om kunstnerens etterligning av naturen, trekkes nå mimesis eller det som på latin kalles imitatio og som vi kan oversette med imitere eller etterligne, inn som en nyskapende og nødvendig prosess i all dannelse og tradisjonsformidling. I boken Verdensborgerens som pædagogisk ideal fra 2005 fremhever Peter Kemp nettopp dette aspektet.

Kemp påstand er at læreren på en avgjørende måte representerer kulturens historiske fellesskap. Gjennom sin kunnskap og livserfaring er læreren bærer av kulturens fellesverdier. Dette gjør at læreren har noe som eleven eller studenten kan etterligne og dermed viderefør i eget liv. For at dette skal skje, for at studenten skal finne sin lærer etterfølgelsesverdig, krever det nærhet og en form for vennskap. Det å like synes å være et viktig kriterium for å ville ligne eller etterligne. Den en liker vil en gjerne være lik, og ikke minst, vi liker også å bli likt av den vi liker. Språket røper her et viktig anliggende. Vi har dette også på engelsk der en godt kan si: I like you og I want to be like you, and I want to be liked by you.  Et lite kutt fra Jungelboken gir et humoristisk innspill til tematikken.

Dette innebærer mer en utveksling av læringsmateriell eller innsending av oppgaver og besvarelser. Det innebærer også mer en bare en blind kopiering av lærerens liv og levnet, enn si PowerPoint-presentasjoner. Ricoeur snakker om en kreativ imitasjon og Kemp om en skapende etterligning. Her er det rom for både kritikk og en nødvendig distanse. Likevel, i et positivt møte mellom lærer og den lærende skjer det en gjensidig utveksling. Det er ikke bare studenten som lærer, læreren selv vil gjennom studenten lære nye ting, se nye aspekter og oppdage ting som en selv ikke kunne se på forhånd. I et slikt møte ligger en gjensidig omformingskraft.  Læren kan i dette møte bidra til å vekke interesse, motivere, skape undring, men også gi mot til å holde ut når ting blir vanskelig og uforståelig.

Det å ha noen å etterligne som kan gi håp og mot til liv og læring er til sjuende og sist det som teller. Det nytter lite med all verdens kunnskap dersom det ikke er en vilje eller et engasjement til å bruke kunnskapen i praktisk handling.  Det er i dette motiverende og håpsskapende prosjektet at den konkrete læreren med all sin livsvilje og skaperkraft, kan bli et forbilde som beveger studenten eller eleven lenge etter at skolen er slutt eller studiene er over. I etterligningen av en god lærer kan en få mot til å holde ut i vanskelige tider eller kunne leve i det som ikke gir umiddelbar tilfredsstillelse. Dristighet i liv og læring kan smitte i møte med en lærer som selv har levd med risiko, med nederlag og feil, men som likevel ikke har gitt opp. Det å imitere eller etterligne et slikt menneske vil gi mer enn det fagplaner kan romme. I en omskiftelig verden har kunnskap ofte kort levetid. Menneskelig anerkjennelse, oppmuntring og læringsglede er ting som kan holde livet ut. Derfor et godt forbilde gull verd når elevers eller studenters selvbilde formes. Et pregende forbilde krever en nærværende lærer. Heri ligger muligheten til både vokster og utvikling. At de i en slik imiteringstekning også er duket for forførelse og ødeleggelse, skal vi komme tilbake til i neste uke. Men altså, det som gjelder i dag er den gode og etterfølgelsesverdige lærer.